Stanovy ČFS

I. Základní ustanovení

§ 1 Český filumenistický svaz (dále jen ČFS) je zájmovým sdružením sběratelů  zápalkových nálepek.

§ 2 ČFS pro své členy zajišťuje zejména tyto činnosti:

a)      vydává členský zpravodaj, ve kterém informuje členy zejména o aktuálních záležitostech filumenie
b)      vydává katalogy, alba, seznamy zápalkových nálepek a další odborné publikace
c)       pořádá výměnné schůzky, besedy, přednášky, aukce, výstavy a tematické zájezdy
d)      zprostředkovává členům získávání sběratelského materiálu
e)      podle potřeby zajišťuje i další činnosti, směřující k zvýšení odborné sběratelské úrovně členů.

 

II. Členství (vznik a zánik), práva a povinnosti členů

§ 3 Členství v ČFS je dobrovolné. Členství vzniká předáním vyplněné přihlášky a uhrazením členského příspěvku.

§ 4 Řádným členem ČFS se může stát každý sběratel, starší patnácti let, který má trvalý pobyt na území České republiky. Členem bez hlasovacího práva se může stát každý sběratel mladší patnácti let případně sběratel, jehož trvalý pobyt je mimo území České republiky.

§ 5 Členství ve svazu zaniká:

a)      úmrtím
b)      vystoupením (člen písemně oznámí VV ČFS ukončení členství). Vystoupení je účinné k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Do té doby je člen povinen plnit své členské povinnosti.
c)       ztrátou členství, neplní-li člen po dobu tří měsíců své členské povinnosti (zejména neuhradí-li do stanovené lhůty členský příspěvek nebo neprovádí-li bez závažného důvodu sjednaná plnění)
d)      vyloučením ze zvlášť závažných důvodů (porušování stanov, nedodržování usnesení konference, nedodržování pokynů řídících orgánů ČFS apod.). O vyloučení rozhoduje konference.

§ 6 Členství může být pro porušování platných stanov ČFS pozastaveno. V období pozastavení členství nemůže člen vykonávat členská práva.

§ 7 Člen ČFS má právo:
a)      zúčastňovat se všech akcí, pořádaných ČFS
b)      odebírat pro svou potřebu odborné publikace, vydávané ČFS
c)       získávat prostřednictvím ČFS sběratelský materiál
d)      využívat všech svazových služeb
e)      obracet se na orgány ČFS s návrhy, náměty, dotazy a stížnostmi
f)       v případě sporu se odvolat ke konferenci ČFS. Rozhodnutí konference je konečné.
g)      být volen do funkcí ČFS, pokud dosáhl věku osmnácti let a pokud je občanem ČR

§ 8 Povinností člena ČFS je:
a)      dodržovat stanovy ČFS
b)      dbát usnesení konferencí a pokynů řídících orgánů ČFS
c)       přispívat podle svých schopností k činnosti ČFS
d)      řádně a včas platit členské příspěvky
e)      podporovat autoritu ČFS
f)       bránit, aby filumenie bylo zneužíváno k šíření padělků, makulatury a podvrhů

 

III. Orgány ČFS

§ 9 Základním prvkem ČFS jsou individuální členové. Členové ČFS se mohou sdružovat do kroužků nebo klubů.

 § 10 Řídící orgány ČFS jsou:
a)      konference delegátů (dále jen konference)
b)      výkonný výbor (dále jen VV ČFS)

§ 11 Nejvyšším orgánem ČFS je konference delegátů, která je svolávána jednou za čtyři roky.

§ 12 Konference určuje zásady činnosti a hospodaření ČFS, schvaluje činnost řídících orgánů za uplynulé období, provádí volbu VV ČFS pro další funkční období, volí revizní skupinu (dále jen RS). Navrhuje a schvaluje dodatky a změny stanov, pro-jednává návrhy, stížnosti a odvolání

členů. Konference rozhoduje o vyloučení z řad ČFS.

§ 13 Konference je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Konference se usnáší nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Pro změnu stanov je třeba dvoutřetinové většiny přítomných delegátů.

§ 14 V době mezi jednotlivými konferencemi je nejvyšším řídícím orgánem VV ČFS.  VV ČFS řídí činnost ČFS mezi jednotlivými konferencemi a zajišťuje plnění usnesení konference.  Projednává návrhy a stížnosti, jejichž řešení nespadá do výlučné kompetence konference.  Svolává konference.

§ 15 VV ČFS je nejméně pětičlenný a je volen konferencí. V čele VV ČFS stojí předseda. V případě potřeby může VV ČFS kooptovat nové členy výboru za ty své členy, kteří z nejrůznějších důvodů svou činnost ve VV ČFS ukončili. Schůze VV ČFS svolává předseda. VV ČFS se schází minimálně šestkrát ročně. Je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Ke schválení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů VV ČFS.

§ 16 Pro řešení konkrétních úkolů může VV ČFS vytvářet pracovní skupiny, podřízené pověřeným  členům VV ČFS.

§17 Vedoucí pracovní skupiny navrhuje její složení a zodpovídá za činnost pracovní skupiny. Po splnění uloženého úkolu pracovní skupina zaniká rozhodnutím VV ČFS.

 

IV. Hospodaření ČFS

§ 18 ČFS hospodaří podle rozpočtu, který navrhuje VV ČFS a schvaluje RS ČFS. Finanční prostředky si ČFS opatřuje zejména z členských příspěvků, z výnosů ediční činnosti příp. z jiných zdrojů.

§ 19 Na správné hospodaření všech orgánů ČFS dohlíží RS, která je volena konferencí.

§ 20 RS schvaluje výsledky hospodaření v příslušném kalendářním roce. RS je povinna provést řádnou revizi hospodaření alespoň jednou za šest měsíců a vypracovat o ní písemnou zprávu. RS je oprávněna podle potřeby kontrolovat skladové hospodářství a ostatní složky ČFS. Všichni členové a funkcionáři ČFS jsou povinni pomáhat RS v její činnosti.

§ 21 RS je zodpovědná pouze konferenci, které předkládá řádnou zprávu o hospodaření orgánů ČFS za uplynulé funkční období.

Písemné stanovisko k hospodaření ČFS a zprávy o provedené revizi předává RS VV ČFS.

 

V. Závěrečná ustanovení

§ 22 Spory mezi členy řeší VV ČFS.  Proti rozhodnutí VV ČFS je možno se odvolat ke konferenci. Rozhodnutí konference je konečné.

§ 23 Všechny funkce jsou čestné a funkcionáři nemají nárok na odměnu za výkon funkce.

§ 24 Členové VV ČFS a RS ČFS mají nárok na úhradu účelně vynaložených výloh, které jim z výkonu funkce vyplynou.

§ 25 O likvidaci ČFS rozhoduje mimořádná konference a to souhlasem dvoutřetinové většiny delegátů.

§ 26 Písemný a archivní materiál bude předán příslušným archivním orgánům.

§ 27 O finančním majetku (po vyrovnání všech závazků a povinností při likvidaci svazu) rozhodne mimořádná konference.

 

Stanovy ČFS byly schválené konferencí dne 16. 6. 2012

Příloha časopisu Filumenie č. 4/2012