STANOVY ČFS


Plné znění stanov ČFS

STANOVY ČFS

§ 1

Základní ustanovení

 1. Český filumenistický svaz, z. s. (dále jen ČFS) je samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový spolek, který jako své členy sdružuje osoby se společným zájmem ve sběratelském oboru filumenie.
 2. Sídlo spolku: Lužická 1075, Úvaly, PSČ 250 82.
 3. Identifikační číslo: 00442992
 4. ČFS je rozdělen do oblastí podle regionů. Oblasti a jejich označení určuje výkonný výbor ČFS (dále jen VV ČFS). Pro naplnění hlavní činnosti se členové ČFS mohou sdružovat do klubů nebo kroužků, případně i pod záštitou jiných subjektů. K rozvoji hlavní i vedlejší činnosti může VV ČFS ustanovit pracovní skupiny.
 5. Oblasti, kluby, kroužky a pracovní skupiny nemají právní osobnost. Rozdělení do oblastí, sdružování do kroužků a klubů eviduje VV ČFS.

§ 2

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností ČFS je:

1.1. Podporovat filumenii jako formu aktivního využití volného času především seniorů, dětí a mládeže, ale i dalších zájemců.

1.2. Zajišťovat vzdělávání svých členů, besedy, setkání, přednášky a výstavy v oborech historie a filumenie.

1.3. Zajišťovat osvětovou činnost, podporu a propagaci oboru filumenie, jako nedílné součásti naší historie, k tomu vytvářet podmínky pro její pokračování a rozvoj.

1.4. Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy, autory, výrobci a vydavateli v oboru filumenie.

1.5. Vést své členy a ostatní zájemce k dodržování základních etických a společenských pravidel v oboru filumenie. Odhalovat zneužívání filumenie a šíření padělků nebo podvrhů.

1.6. Vydávat informační zpravodaj, zasílat jej členům, nebo dle požadavků dalším zájemcům.

1.7. Spravovat vlastní webové stránky a zajišťovat přístup k nim.

1.8. Vydávat i získávat materiál oboru filumenie (odborné studie, sborníky, publikace, katalogy, soupisy, alba, nálepky, přířezy, aršíky, zápalky apod.).

1.9. Organizovat setkání sběratelů, výměnné schůzky příp. aukce na celostátní úrovni a v regionech

1.10. Zprostředkovávat členům a dalším zájemcům získávání filumenistického materiálu, včetně novinek.

1.11. Spolupracovat se zahraničními svazy (kluby) hlavně výměnou informací, termíny výměnných schůzek, časopisů apod.

2. Vedlejší činnost ČFS:

2.1. K podpoře hlavní činnosti může ČFS vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající ve výdělečné činnosti

2.2. Výnosy z činnosti ČFS lze použít pouze pro naplnění hlavní činnosti ČFS a zajištění správy ČFS.

§ 3

Členství (vznik a zánik), práva a povinnosti členů

 1. Základním prvkem ČFS jsou individuální členové. Členství v ČFS je dobrovolné.
 2. Členem ČFS se může stát každý zájemce, který podal přihlášku do ČFS a uhradil členský příspěvek.
 3. Členství vzniká registrací v členské evidenci (seznamu členů) vedené VV ČFS. Přijetí a registraci člena provádí VV ČFS na základě podané přihlášky a úhrady členského příspěvku.
 4. Registrace členů a výmazy provádí VV ČFS v souladu se zásadami GDPR - ochrana osobních údajů; zapsáno je jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště včetně PSČ, telefonní číslo a email. Seznam členů může být veden elektronicky.
 5. Každý zájemce o členství v ČFS může ve své přihlášce uvést omezení při zveřejňování osobních údajů.
 6. Každý člen obdrží členský průkaz s evidenčním číslem a známku ČFS s rokem, za který zaplatil členský příspěvek. Známku ČFS pro každý další rok vylepí člen do členského průkazu.
 7. Seznam členů je přístupný členům VV ČFS a oblastnímu zmocněnci v příslušné oblasti. Při kontrole hospodaření je přístupný revizní skupině. V souvislosti se žádostmi o příspěvky nebo o dotace pak i orgánům státní správy a územních samospráv.
 8. Členství v ČFS zaniká:
 • vystoupením z ČFS, kdy člen prokazatelně předem oznámí VV ČFS své rozhodnutí, ve kterém uvede datum vystoupení,
 • zrušením členství, neplní-li člen po dobu tří měsíců své členské povinnosti, zejména neuhradí-li členský příspěvek nejpozději do 31. 3. v kalendářním roce, na který je vybírán nebo nezaplatí-li za odebraný sběratelský materiál nebo neprovádí-li bez závažného důvodu sjednaná plnění. O zrušení členství rozhoduje VV ČFS,
 • vyloučením, pokud člen závažně nebo opakovaně porušuje stanovy, nedodržuje usnesení a rozhodnutí orgánů ČFS o kterých byl informován. O vyloučení rozhoduje VV ČFS.
 • úmrtím

    9.    Člen ČFS má právo: 

 • na bezplatný přístup na webové stránky ČFS po registraci na webu a na informační zpravodaj ČFS,
 • na základě úhrady členského příspěvku, nebo členského průkazu s vylepenou známkou ČFS pro příslušný rok na snížené ceny ČFS v případě jejich stanovení,
 • účastnit se akcí a setkání sběratelů organizovaných ČFS,
 • využívat služeb ČFS a jeho prostřednictvím získávat filumenistický materiál,
 • být informován o aktivitách ČFS a podílet se na činnosti orgánů ČFS,
 • uplatňovat své názory a předkládat VV ČFS stížnosti, nebo podněty k rozvoji činnosti ČFS,
 • volit orgány ČFS a delegáty na shromáždění, být volen a jmenován do orgánů ČFS, pokud dosáhl věku osmnácti let a je způsobilý k právním úkonům.

   10.   Člen ČFS má povinnost: 

 • podílet se, podle svých možností a schopností, na naplňování účelu a hlavní činnosti ČFS,
 • dodržovat stanovy a vnitřní opatření ČFS,
 • dodržovat opatření orgánů ČFS a plnit usnesení přijatá orgány ČFS o kterých byl informován,
 • řádně a včas platit členské příspěvky a úhrady za dodaný sběratelský materiál,
 • svoje rozhodnutí o vystoupení z ČFS v předstihu oznámit VV ČFS písemnou formou nebo elektronicky,
 • vědomě nešířit padělky a podvrhy a zamezit takovému jednání,
 • nepoužívat symboliku ČFS (především znak ČFS a plný název spolku či zkratku) bez písemného souhlasu VV ČFS.

§ 4

Orgány ČFS

 1. Orgány ČFS jsou:

1.1. shromáždění delegátů (konference) je nejvyšší orgán,

1.2. výkonný výbor ČFS je statutární orgán kolektivní,

1.3. oblastní zmocněnci jsou poradní a výkonný orgán VV ČFS,

1.4. revizní skupina jako orgán poradní, pro kontrolu hospodaření a účetnictví

2. Všechny funkce jsou čestné a členové orgánů ČFS nemají nárok na odměnu za výkon funkce.

3. Členové orgánů ČFS mají nárok na úhradu věcně doložených, vynaložených nákladů, které jim při plnění uložených úkolů vzniknou.

§ 5

Shromáždění delegátů (konference)

1.   Shromáždění delegátů (konference), dále jen konference, je nejvyšším orgánem ČFS.

1.1. Působnost členské schůze plní konference.

1.2. Konferenci svolává VV ČFS nejméně 20 dní předem zveřejněním pozvánky na webových stránkách ČFS.

1.3. Delegáti na konferenci jsou voleni v příslušné oblasti dle počtu členů.

1.4. Klíč k volbě delegátů (počet členů pro volbu delegáta) určuje VV ČFS.

1.5. Na žádost minimálně 1/3 členů VV ČFS nebo 1/3 všech členů svolá VV ČFS mimořádnou konferenci.

2. Konference určuje zásadní směry činnosti a hospodaření ČFS, určuje činnost orgánů pro další období, volí VV ČFS a revizní skupinu. Schvaluje stanovy a jejich změny, včetně změny názvu a symboliky, s výjimkou změny sídla ČFS. Projednává návrhy delegátů a k nim přijímá usnesení.

3. Konference je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.

3.1. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných delegátů.

3.2. Pro přijetí stanov a jejich změny je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných delegátů.

4. Pokud nebude konference schopná usnášení, její jednání se přeruší na 30 minut. Po této době se konference znovu sejde a je schopná usnášení prostou většinou přítomných delegátů.

§ 6

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor ČFS (dále jen VV ČFS) řídí činnost ČFS a zajišťuje plnění usnesení konference, svolává shromáždění a konference, schvaluje změnu sídla ČFS, volí, jmenuje a pověřuje oblastní zmocněnce, pověřuje členy ČFS vedením nebo prací v odborných skupinách, přijímá a registruje členy a vede jejich evidenci, provádí další činnosti dle těchto stanov.
 2. VV ČFS je nejméně tříčlenný, konference může volit a schválit VV ČFS v počtu pěti členů. VV ČFS volí ze svého středu předsedu ČFS. V případě potřeby může VV ČFS kooptovat náhradní členy VV ČFS (za ty své členy, kteří činnost ve VV ČFS ukončili) do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě. Schůze VV ČFS svolává předseda minimálně třikrát ročně.
 3. Funkční období členů VV ČFS jsou čtyři roky.
 4. VV ČFS je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Ke schválení usnesení VV ČFS je třeba nadpoloviční většiny hlasů jeho členů.
 5. Předseda ČFS jedná jménem ČFS, a to v souladu s rozhodnutím VV ČFS.
 6. Členové VV ČFS při plnění svých úkolů vedou jednání samostatně.
 7. Pokud je vyžadována písemná forma, podepisuje tento dokument předseda ČFS, v jeho nepřítomnosti dva členové VV ČFS, kteří k zapsanému názvu ČFS připojí svoje podpisy.
 8. Jednání VV ČFS a přijetí usnesení může probíhat korespondenčně (tzv. metodou "per rollam"), tedy v elektronické podobě. Předsedající musí mít potvrzenu účast na jednání.

§ 7

Oblastní zmocněnec

 1. Oblastní zmocněnci (dále jen OZ) jsou voleni a jmenováni VV ČFS na dobu neurčitou.
 2. Pověření k výkonu OZ a zrušení pověření vydává VV ČFS pro OZ písemně.
 3. Oblastní zmocněnec v přidělené oblasti zajišťuje a udržuje osobní, písemný, telefonický či elektronický kontakt se členy v oblasti:
 • udržuje kontaktní údaje členů aktuální (adresu bydliště, včetně PSČ, telefonní číslo, email) a změny hlásí VV ČFS,
 • organizuje volbu delegátů na konferenci,
 • dle pokynů VV ČFS předává nebo zasílá informační zpravodaj ČFS,
 • provádí rozdělení a předání nebo zaslání přiděleného filumenistického materiálu,
 • zajišťuje poradenskou činnost dle požadavků členů a podle pokynů VV ČFS,
 • přijímá členské příspěvky od členů v přidělené oblasti a ty odvádí neprodleně na účet ČFS.

§ 8

Revizní skupina

 1. Revizní skupina (dále jen RS) je složena z revizorů, má nejvýše tři členy. Každý revizor může pracovat samostatně a je volen konferencí.
 2. Funkční období revizora jsou čtyři roky.
 3. RS dohlíží na hospodaření všech orgánů ČFS a plnění ročních rozpočtů. RS je povinna jedenkrát v roce provést revizi hospodaření a vypracovat o ní písemnou zprávu. RS je oprávněna kontrolovat i vedení účetnictví.
 4. RS je odpovědná konferenci, kterou informuje o svojí činnosti a předkládá písemnou zprávu o revizi hospodaření ČFS za uplynulé období.

§ 9

Hospodaření ČFS

 1. ČFS hospodaří podle ročních rozpočtů, které připravuje VV ČFS.
 2. Podklady pro roční zprávu o hospodaření ČFS zpracovává účetní ČFS, který(á) je předloží k projednání VV ČFS a RS.
 3. Zdrojem majetku ČFS jsou finanční prostředky z členských příspěvků, příjmy z vedlejší činnosti, výnosů ediční činnosti, dotace, granty, dary a příspěvky, ať už z EU, státního nebo veřejných rozpočtů.
 4. Výši členského příspěvku stanoví VV ČFS pro další kalendářní rok s výhledem na pokrytí předpokládaných výdajů za hlavní a vedlejší činnosti spolku a plnění zákonných povinností.
  1. 1. Členský příspěvek je stanoven pro kalendářní rok bez ohledu na datum vzniku členství a je nevratný.
  2. 2. Členský příspěvek je splatný do konce předcházejícího roku, u nových členů před přijetím člena a registrací VV ČFS.
  3. 3. Změnu členského příspěvku pro další rok a jeho výši zveřejní VV ČFS na webových stránkách ČFS dva měsíce před koncem aktuálního roku.

§ 10

Závěrečná ustanovení

 1. Stížnosti členů řeší VV ČFS. Proti rozhodnutí VV ČFS je možno se odvolat ke konferenci.
 2. O likvidaci ČFS rozhoduje konference nebo mimořádná konference, a to souhlasem dvoutřetinové většiny delegátů.
 3. K likvidaci ČFS dojde v souladu s občanským zákoníkem dle § 269. Likvidační zůstatek bude - po úhradě nutných nákladů - rozdělen rovným dílem mezi členy ČFS.
 4. Tyto stanovy jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech pro uložení:
 • v archivu ČFS
 • v sídle ČFS


Znění stanov je schváleno shromážděním delegátů (konferencí) ČFS dne 12. září 2020 v Pardubicích.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu