Pravěká fauna a flóra - Prvohory 1

25.08.2016 16:31
Po nezbytném úvodu a osvěžení školních vědomostí, se můžeme podívat na detaily organismů zobrazených na zápalkových nálepkách.
 
ZN č. 1891   Prvohory - kambrium. Trilobit. 1
Trilobiti (název podle těla tvořeného třemi laloky – prostředním a dvěma bočními) jsou třída vyhynulých členovců. Objevili se ve starších prvohorách (kambriu), asi před 550-530 milióny lety. Vyhynuli na konci prvohor během katastrofy na rozhraní permu a triasu (před 251 miliony let). Jednalo se o výlučně mořské živočichy, jejichž článkované tělo bylo pokryto mineralizovaným exoskeletem. Exoskelet trilobiti v průběhu růstu svlékali a odhazovali. Patří mezi typické prvohorní živočichy – největšího rozkvětu dosáhli ve svrchním kambriu a ordoviku, další vrchol nastal v devonu. Na konci permu trilobiti nadobro zmizeli. Dosahovali velikosti od 1 milimetru až po 90 centimetrů. Celkově bylo až dodnes popsáno více než 17 000 druhů trilobitů.
Trilobiti byli bentičtí živočichové (žijící při dně); pozdější druhy byly i hlubinné, další (především silurské druhy) se vznášely v chomáčích řas a mořských rostlin. Po dně se pohybovali kráčením spíše než plaváním. Jejich tělo bylo tvořeno hlavou a třemi podélnými laloky dělenými na tělo a zadeček. Měli mnoho nespecializovaných dvouvětevných nohou se žábrami. Mohli se stáčet do klubíčka a chránit se tak při napadení. Mezi jejich úhlavní nepřátele patřili velcí hlavonožci, dále dravé ryby nebo draví členovci.
Na obrázku je uveden zástupce druhu Paradoxides gracilis

 

ZN č. 1892   Prvohory - kambrium. Lingula. 2
Lingula anatina - Jazykovka stopkatá, známý rod ramenonožců, u kterých jsou misky drženy jen svaly. Lingula vrtá do mořského dna a má dlouhý stvol, jímž je připevněna k podkladu. Žije od ordoviku dodnes a patří mezi nejdéle existující “živé zkameněliny”. Ramenonožci se vzdáleně podobají mlžům, se kterými ale nejsou příbuzní. Stejně jako oni mají tělo kryté dvoumiskovitou schránkou z fosforečnanu nebo uhličitanu vápenatého, která je vylučována pláštěm. Obrys schránky je oválný. Na povrchu misek bývají přítomna žebra, lišty, trny, valy či lamely, patrné jsou přírůstkové linie a u některých ramenonožců jsou na miskách velmi jemné kruhovité či kosočtverečné jamky. Vlastní měkké tělo je malé a umístěné v zadní vrcholové části schránky. Větší část prostoru mezi schránkami totiž zaujímá plášťová dutina, ve které je umístěn spirálně stočený vířivý orgán opatřený brvami či tykadélky, které kmitáním přivádějí proud vody a filtrují z ní potravu, drobný plankton a organické zbytky.

 

ZN č. 1893 Prvohory - silur. Korál a Lilijice. 3
Korál je označení pro některé mořské žahavce z třídy korálnatci. Hodně lidí si myslí, že korál je rostlina, to ovšem není pravda. Všech asi 6 000 druhů žije přisedle v mořích, obvykle v koloniích. Mezi korály patří známí původci korálových útesů v tropických mořích, kteří vylučují uhličitan vápenatý pro tvorbu svých tvrdých vnějších schránek. Během milionů let se tyto schránky vrství a někdy vytvoří i ostrov. Na budování korálových útesů se podílejí zejména šestičetní koráli, kromě nich ale také dírkonošci, měkkýši, řasy (zejména vápencem inkrustované ruduchy).
Lilijice je třída evolučně nejstarších žijících ostnokožců. Největší rozvoj prodělali v prvohorách a druhohorách. Mají kalichovité tělo s velmi pohyblivými, až 7 metrů dlouhými, větvenými rameny. Jsou buď stvolem přisedlí nebo žijí zcela volně. Dýchací soustava a smysly zcela chybí. Většina druhů žije v hloubce do 100 metrů. Většinou jsou dravé a svými peřitými, ostnitými chapadly loví ve vodě částice potravy i drobné živočichy.

Luděk Trejbal

 

Pravěká fauna a flóra - Úvod
2. část - Prvohory 2