Konference ČFS 2016 - Revoluční 5.

08.06.2016 18:06

    V sobotu, 4. června 2016, se uskutečnila po čtyřech letech konference delegátů ČFS z celé republiky.

    Schůzku delegátů a hostů zahájil výkonný předseda Jindřich Jelínek a seznámil přítomné s programem jednání. Byly zvoleny odpovídající komise a přijaty další organizační pokyny k jednání. Předseda konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Hodnocení uplynulého volebního období přednesl pan Milan Tomášek a Jindřich Jelínek, dále byli delegáti seznámeni s revizní zprávou za rok 2015.

    V minulém období se podařilo zachovat vazby na podnik SOLO po přestěhování do Brna, po dlouhé době se podařilo vydat katalog a výlepní listy ZN exportu 1918 - 1945, pokračuje vydávání sběratelských sérií ZN, v pravidelných intervalech vychází svazový časopis Filumenie zčásti
v barevném provedení. Daří se organizovat a zajišťovat pořádání celorepublikových burz v Praze a Sušici, byla realizována přestavba oficiálních internetových stránek svazu. Ekonomické záležitosti jsou uvedeny v revizní zprávě.

Počet členu svazu v letech 2014 - 397, 2015 - 375, 2016 - 384.

Věkový průměr členské základny v roce 2015 byl 67 let.

    Za dlouholetou práci pro svaz, bylo uděleno čestné uznání ČFS panu Jaroslavovi  Švecovi z Plzně. Přítomní byli informováni o plánu přípravy publikační činnosti svazu a o výsledcích průzkumu k novým internetovým stránkám. Následovala diskuze delegátů, při které byly projednávány plány činnosti svazu do budoucna, formy spolupráce s městem Sušice a s vedením podniku SOLO.  Proběhla nová volba výkonného výboru a revizní komise.

Na další období byli zvoleni:

  • výkonný výbor -  Martin Frantes, Jaroslav Čapský, Ivo Šeberle, Milan Tomášek a Jan Nedoluha
  • kontrolní a revizní komise   - Pavel Špaček, Jindřich Jelínek

    Delegáti poděkovali současnému vedení za práci v minulém období. Na závěr, seznámil přítomné pan Jindřich Jelínek s usnesením, které bylo jednomyslně přijato.

Poděkování patří panu Martinu Dohnalovi za příležitostné ZN, které věnoval delegátům.
 

Zápis z jednání konference

Zpráva o hospodaření svazu

Luděk Trejbal