Informace z jednání 17. členské konference ČFS

18.09.2020 21:00

17. konference ČFS proběhla dle plánu 12. 9. 2020 a přinesla s sebou nejen shrnutí předchozího období od roku 2016, ale i výhled a plány do dalších let.

    Na konferenci byly diskutovány a schváleny důležité body, mezi nimiž vyčnívá změna názvu našeho spolku provedená na začátku září a schválení nových stanov spolku. Tyto změny musely být provedeny pro splnění požadavků nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel.  Dalším důležitým bodem bylo schválení výše členských příspěvků pro r. 2021. Jejich dosavadní výše platila od roku 2010 a již vůbec neodpovídá aktuálním potřebám pro pokrytí nejnutnějších nákladů. Odstupujícím VV ČFS předložený návrh pro rok 2021 byl 150,-/250,-Kč/rok s rozdělením podle věku nad a do 70let věku sběratele. Konferencí byl nakonec schválen příspěvek vyšší, a to 200,-/300,-Kč/rok, na základě protinávrhu jednoho z přítomných delegátů. Zprávu o činnosti VV a důvodovou zprávu o nutnosti navýšení členského příspěvku a úvahu o hospodaření přednesl předseda odstupujícího VV.

Nový výkonný výbor, který byl konferencí zvolen, bude pro další období pracovat v tomto složení:

  • JUDr. Jaroslav Čapský
  • Pavel Filipi
  • Martin Frantes
  • Stanislav Kára
  • Ing. Milan Tomášek

Ihned po konferenci se uskutečnilo jednání nově zvoleného VV ČFS, kde byl zvolen předsedou ČFS Martin Frantes. 

Konference rovněž volila členy revizní skupiny. Revizní skupina bude pracovat v tomto složení:

  • Jindřich Jelínek
  • Jan Nedoluha
  • Pavel Špaček

 

Na závěr jednání 17. členské konference bylo přijato usnesení, které je závazné pro práci nově zvoleného VV ČFS a vytyčuje hlavní cíle pro jeho práci v dalším období.

Všechny dokumenty a zprávy vztahující se k 17. členské konferenci jsou k dispozici zde:

Nově schválené stanovy a Usnesení 17. členské konference bude rovněž otištěno ve zpravodaji Filumenie č.4/2020.

Martin Frantes – předseda ČFS