Československý filumenista Brno

28.11.2018 22:23

    Pátá zastávka na cestě historií filumenistických zpravodajů je stále na Moravě, konkrétně v hlavní metropoli Brně.

    Filumenistický časopis, vydávaný v Brně od roku 1960, přímo navazoval na Stavaře filumenistu, vycházejícího v Brně v předchozích dvou letech. Původní charakter časopisu Československý filumenista, kterým bylo včasné poskytování informací o novinkách zápalkových nálepek, se časem proměňoval a v sedmdesátých letech 20. století dosáhl velmi vysoké odborné úrovně především díky ing. Zbyňku Fišerovi, který autorsky připravoval většinu příspěvků a s ohledem na omezené možnosti tisku ručně překresloval veškeré potřebné ilustrace. Za tři desetiletí existence Československý  filumenista několikrát změnil vydavatele i vedoucího redaktora. Prvních šest čísel připravil Eduard Kužel pro filumenistický kroužek Závodního klubu Stavbařů, tedy stejně, jako tomu bylo u již zmíněného Stavaře filumenisty. Spolu s ročníkem 1961 došlo ke změně vydavatele i redaktora. Kroužek filumenistů totiž nově zastřešil závodní klub ROH T HZ Brno a pod tímto vydavatelem připravil MUDr. Sovina Vlastimil devatenáct čísel (vydaných postupně v letech 1961-1962). Pak se brněnští filumenisté opět stěhovali, tentokrát do Karosy Brno. V letech 1962-1966 dostali čtenáři opět díky MUDr. Sovinovi dalších 53 čísel svého časopisu. V roce 1967 bylo vydávání Československého filumenisty po dohodě ukončeno a také brněnští filumenisté začali odebírat nově založený celostátní zpravodaj Filumenie, vydávaný nejprve Poradním výborem filumenie (PVF) a později (od r. 1969)  Českým filumenistickým svazem (ČFS). MUDr. Sovina se ve stejné době stal předsedou PVF.

    V průběhu roku 1968 bylo vydávání Česko- slovenského filumenisty obnoveno a novým vedoucím redaktorem se stal ing. Jan Vávra. Zatímco v roce 1968 bylo vydavatelem Technické muzeum (12 čísel), v letech 1969-1972 jím byl závodní klub ROH Dopravy a spojů (41 čísel). Posledně jmenovaný vydavatel zaštítil také vydání sedmi čísel v roce 1972, která připravil nový vedoucí redaktor Vilém Schöbl. Po tomto přechodném období se do čela redakce vrátil po více než dvanáctileté přestávce (r. 1973) Eduard Kužel.

    V průběhu roku 1990 byl časopis přejmenován na Český filumenista a současně začal vycházet jako příloha, později už jen jako filumenistická rubrika ve sběratelském časopise Pony (tento dnes již zrušený oběžník byl zaměřený především na pivní etikety). Redakci v té době vedl Rudolf Lehner.*

LuT

*Jindra, Jaromír. Filumenistická encyklopedie. České Budějovice, 2017.

 

Ukázky zpravodaje Československý filumenista v PDF.